ANBI doelstelling Limburg Economic Development

Stichting LED zorgt voor de ontwikkeling, de versnelling en het aanjagen van projecten uit het economische programma.

De basisprincipes van het LED-programma zijn de ondernemersgerichtheid en de integrale aanpak. Dit gebeurt in samenhang van vier domeinen:

  • Technology: onderzoek en ontwikkeling door private en publieke partijen op Europees topniveau
  • Business: groei bedrijvigheid met sterke ketens, netwerken en proeftuin
  • People: instroom internationale kenniswerkers, meer technici en vaklieden
  • Basics: aantrekkelijk woonklimaat, internationale bereikbaarheid en branding
     

Stichting LED zorgt voor de monitoring van het programma, stimuleert en ontwikkelt projecten over de volle breedte van het programma en stemt af over de interne campusontwikkeling en over projecten die binnen de sectoren zelf worden opgepakt. Daardoor wordt de integraliteit en samenhang gestimuleerd en kan de regio als eenheid naar buiten treden.

De activiteiten van stichting LED zijn er primair op  gericht om het welzijn van de Limburgse bevolking te verbeteren. Dit blijkt ook uit de visiedocumenten die aan stichting LED ten grondslag liggen. Deze visie is ‘gericht op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals gezond voedsel, vergrijzing, mobiliteit, veiligheid, klimaat en energie’. In ‘Koers van Limburg’ wordt toegevoegd dat ‘een florerende, internationale economie de basis is om de inwoners van Zuid-Limburg ook in de toekomst welvaart en welzijn te bezorgen’.

Uit Koers van Limburg blijkt dat ‘stichting LED zorgt voor de ontwikkeling, de versnelling en het aanjagen van projecten’. Projecten die aantoonbaar een toegevoegde waarde hebben voor het welzijn in Limburg worden gestimuleerd en doorontwikkeld door LED. LED levert derhalve met haar activiteiten een directe bijdrage aan het welzijn in Limburg. Mat de activiteiten wordt tevens getracht te voorkomen dat projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn in Limburg, niet kunnen worden gerealiseerd door een gebrek aan stimulering in de breedste zin van het woord. Zonder LED en de bijdragen van LED (zowel monetair als in dienstverlening) worden naar alle waarschijnlijk veel projecten niet gerealiseerd. De activiteiten van LED zorgen voor samenhang in Limburg.

Stichting LED heeft geen winstoogmerk. Bestuurders doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

RSIN: 852664369

LED werkt samen met:
laden...